Sayyedul Ambiya Khatmul Mursalin Lyrics

Sayyedul Ambiya Khatmul Mursalin Lyrics

 

 

Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin
Mere Pyare, Mere Pyare Tumsa Koi Nahin
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Chand Se Bhadke Hai Teri Pyari Jabin
Mere Pyare, Mere Pyare Tumsa Koi Nahin
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Hain Sahaba Sitare To Chand Aap Hain
Balke Ho Chand Se Aap Zyada Hasin
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Mere Pyare, Mere Pyare Tumsa Koi Nahin
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Aaqa Meraj Wale Ki Kya Shaan Hai
Aap To Ho Gaye La-Makan Ke Makin
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Mere Pyare, Mere Pyare Tumsa Koi Nahin
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Unki Rif’at Ki Bhi Baat Kya Kijiye
Jinke Khaadim Huye Jibraeel e Ami
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Mere Pyare, Mere Pyare Tumsa Koi Nahin
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Baad Tere Na Koi Nabi Aayega
Khaatmul Mursalin Tum Ho Ae Mahjabin
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Mere Pyare, Mere Pyare Tumsa Koi Nahin
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Tu Meri Jaan Hai Mera Iman Hai
Tera Farman Hai Ana Khatmun Nabi-ee
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Mere Pyare, Mere Pyare Tumsa Koi Nahin
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Apne Bande Ke Gham Ab Ghalat Kijiye
Ke Ho Mahjoor Ke Tum Nishaat Aafri
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

 

Mere Pyare, Mere Pyare Tumsa Koi Nahin
Sayyadul Ambiya Khatmul Mursalin

Leave a Reply